Het Orkest van de Achttiende Eeuw zoekt een Algemeen directeur. Vacature voor een betaalde functie. Functieomvang in onderling overleg.

Sluitingsdatum voor sollicitatie: 25 november 2021.
Gesprekken met kandidaten op 6 en 8 december 2021 (eerste gesprek) en 17 januari 2022 (tweede gesprek).

Het Orkest van de Achttiende Eeuw werd in 1981 door Frans Brüggen, Lucy van Dael en een aantal vrienden opgericht. De huidige directeur, Sieuwert Verster, volgde zeer kort daarna als Brüggens organisatorische rechterhand. Het doel was om het klankbeeld van de achttiende en vroeg-negentiende – eeuwse muziek zo dicht mogelijk te benaderen. Brüggen realiseerde zijn ideaal door te kiezen voor de internationaal meest vooraanstaande specialisten op het gebied van de uitvoeringspraktijk van de muziek uit die tijd, en door het gebruik van op historische bronnen gebaseerd orkestmateriaal. Het was een van de allereerste ensembles met deze doelstelling en het was en is nog steeds een voorbeeld voor andere, in het buitenland, opgerichte orkesten. Het orkest bestaat uit ongeveer 42 musici van ca twintig nationaliteiten. Na de dood van Frans Brüggen in 2014 wist Sieuwert Verster het orkest met succes een nieuwe fase in te loodsen. Niet alleen werd daarmee Brüggens erfenis eer aangedaan, maar ook werd voor Nederland een uniek orkest behouden dat zijn oorspronkelijke doel tot op de dag van vandaag trouw is gebleven. Nog steeds voert het orkest projectgewijs een minimum van veertig concerten per jaar uit, afwisselend geleid door een dirigent, een solist of concertmeester. Er is een imposante reeks audio- en video-opnamen van het orkest verschenen. Tal daarvan verwierven nationale en internationale prijzen.

De musici van het Orkest van de Achttiende Eeuw zijn sinds bijna veertig jaar met elkaar verbonden via een maatschapsovereenkomst. Zij verdelen aan het eind van het kalenderjaar de inkomsten naar rato van ieders participatie. Op de gerealiseerde inkomsten (de opbrengst uit concerten, bijdragen van Vrienden, subsidie en royalty’s) worden de kosten (reis- en verblijfkosten, solisten, dirigenten, koren en kosten voor directie en kantoor) in mindering gebracht. Het saldo is de basis voor de uitkeringen aan de orkestleden. Er worden aan de orkestleden dus geen vaste honoraria, séjours of andersoortige vergoedingen betaald. Voor iedere maat vormt de per saldo vergoede som fiscaal gezien belastbaar inkomen. Deze bijzondere organisatievorm uit de beginjaren van het orkest heeft tal van voordelen. Het is transparant voor elk lid van het orkest, bevordert de saamhorigheid en het garandeert de maximale betrokkenheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het artistieke eindresultaat. Ook al wordt het orkest gesteund met een subsidie van het Fonds Podiumkunsten, het orkest ziet het bovenal als zijn taak om -door middel van concertenzoveel mogelijk eigen inkomsten te genereren. Het orkest gaat zo uiterst behoedzaam en effectief om met de geldmiddelen. De directeur neemt niet deel aan de maatschapsovereenkomst en is geen lid van de maatschap van orkestleden. Zijn/haar honorering en die van de kantoorbezetting staan daar los van.

De belangrijkste taken van de algemeen directeur zijn:

 • Alles wat het functioneren van het orkest betreft op logistiek en artistiek gebied;
 • Eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding van het kantoor van het orkest;
 • Contacten met de artistieke commissie en orkestleden i.v.m. de artistieke planning en het organiseren van repetities, concerten en reizen;
 • Contacten (en uitbreiding daarvan) met afnemers: zalen, festivals, etc.;
 • Contacten (en uitbreiding daarvan) met impresario’s en dirigenten;
 • Contacten met overheidssubsidiënten;
 • Werving sponsoren;
 • Opstellen van de jaarlijkse conceptbegroting in overleg met accountant en penningmeester;
 • Schrijven van concept-jaarverslagen en subsidieaanvragen;
 • Overleg met accountant en de penningmeester, in het bijzonder voor het opstellen van de concept jaarstukken; • Voorbereiden en bijwonen bestuursvergaderingen;
 • Ontwikkelen van een marketing- en communicatiestrategie.

 

We zoeken:

 • Een dynamische persoonlijkheid met een groot hart voor muziek die, met respect voor de identiteit van het orkest, vernieuwende en creatieve ideeën heeft om de artistieke en maatschappelijke relevantie van het orkest te behouden en te versterken;
 • Iemand die goed kan samenwerken met het bestuur, de artistieke commissie van het orkest en met de -in onderling overleg nog te benoemen- artistiek adviseur;
 • Iemand die verantwoordelijk is voor de productie van de ongeveer zes tot acht jaarlijkse projecten en de afzet daarvan in concertzalen en festivals;
 • Iemand die samenwerkingsverbanden met andere disciplines, gezelschappen, festivals of instituten initieert met behoud van de identiteit van het orkest;
 • Iemand die de grote innerlijke verbondenheid van de orkestleden weet te koesteren en te stimuleren;
 • Iemand die de eindverantwoordelijkheid neemt over de volledige administratieve en productionele gang van zaken van het orkest, en daarnaast de contacten met subsidiënten, accountant en bestuur onderhoudt.

 

Brieven of e-mails met vermelding van CV en ervaring voor 25 november 2021 naar het Bestuur van het Orkest van de Achttiende Eeuw, p/a Geerdinkhof 508, 1103 RH Amsterdam of naar: vacature@orchestra18c.com.

Voor meer inlichtingen kunt u desgewenst contact opnemen met de voorzitter van het bestuur van het orkest, Rien de Reede: +31 6 410 111 37.

Datum indiensttreding in onderling overleg maar niet later dan 1 september 2022.

Vestiging in Nederland is verplicht voor de gekozen nieuwe directeur. De beheersing van de Nederlandse taal (of de bereidheid binnen afzienbare tijd Nederlands te leren) is noodzakelijk.